reglement

 

LET OP: Momenteel is ons huishoudelijk reglement in herziening.

 

Het huishoudelijk reglement van VZW KTCM wordt elk jaar voor één april door het bestuur vastgesteld en gepubliceerd op de website.

1. Lidgeld

Het lidgeld wordt elk jaar vastgesteld door de raad van bestuur en dient gestort op rekening 132-5007201-05 van de VZW Tennisclub Meulenberg.

Het lidmaatschap geldt voor de periode van 1 april tot eind maart van het volgend jaar.

De interclubspelers dienen het lidgeld te betalen vóór 15 januari.

Bij de betaling van het lidgeld dient duidelijk aangegeven voor welke perso(o)n(en) het lidgeld wordt betaald.

Om een goed beheer van het ledenbestand mogelijk te maken, dient het inschrijvingsformulier volledig te worden ingevuld en bezorgd per post of via de brievenbus in de cafetaria dan wel per e-mail op het e-mailadres ledenbeheer@ktcm.be, eventuele wijzigingen in de persoonsgegevens dienen zo snel mogelijk gemeld te worden.

Eventuele problemen inzake het beheer van het ledenbestand dienen bij voorkeur per e-mail gemeld te worden aan ledenbeheer@ktcm.be

Betaling van het lidgeld geeft toegang tot de buitenterreinen van de club. Leden hebben recht op een gunsttarief voor de huur van de binnenterreinen.

Ten laatste tien dagen na betaling van het lidgeld bekomt elk lid toegang tot het VTV-terreinreservatiesysteem.  Problemen bij gebruik van dit systeem kunnen worden gemeld per e-mail aan ledenbeheer@ktcm.be.

 

2. Interclub

Alle leden kunnen deelnemen aan de interclubcompetitie. Om aan de interclubcompetitie deel te nemen dient men zich in te schrijven vóór 15 januari. Elke kapitein schrijft zijn/haar ploeg in bij voorkeur per e-mail op het adres interclub@ktcm.be en bij gebrek hiervan door deponering van de inschrijving in de postbus in de cafetaria.

Een jeugdploeg bestaat uit minstens drie spelers. Een heren- of damesploeg bestaat minstens uit 4 (dames) of 6 (heren) spelers. De ploegen van de leeftijdsreeksen bestaan minstens uit 4 spelers.

Leden die individueel inschrijven worden automatisch geplaatst op de reservenlijst.

Elke ploeg dient vertegenwoordigd te zijn op de interclubvergadering waarvan de datum wordt vastgesteld door de raad van bestuur.

De kapitein van elke ploeg is verantwoordelijk voor het gebruik van het Elit-computersysteem vóór en na afloop van de wedstrijden.

Elke ploeg staat zelf in voor aankoop van de ballen nodig voor de thuiswedstrijden.

Alle VTV-boetes die worden opgelopen door een interclubploeg wegens eigen fout of nalatigheid kunnen door de club verhaald worden op al de spelers van de desbetreffende ploeg.

 

3. Tennishal

Het gebruik van de tennishal wordt geregeld via abonnementen voor de periode begin oktober tot eind maart. De kostprijs wordt elk jaar opnieuw vastgesteld door de raad van bestuur.

Het abonnementsrecht blijft behouden voor het volgende seizoen mits betaling van het abonnementsgeld vóór 1 juni op rek. nr. 132-5007229-33 van de BVBA Tennishal. Bij elke betaling dient duidelijk de naam van de speler, de dag, het uur en het terrein vermeld.

Zowel in de winterperiode als in de zomerperiode kan de hal worden gebruikt tijdens de vrije uren mits gebruik te maken van jetons die kunnen worden aangekocht in de cafetaria.

Inlichtingen in verband met de reservatie van de tennishal kunnen worden bekomen per e-mail tennishal@ktcm.be

De tennishal mag enkel betreden worden met zuiver schoeisel voorzien van fijn zoolprofiel. Het schoeisel dient in de kleedkamers te worden aangetrokken. Het is aldus verboden de hal te betreden met schoeisel dat eerder gebruikt werd op de parking. Indien de hal wordt betreden met schoenen die eerder werden gebruikt op de gravelpleinen, moeten de schoenen worden gekuist met behulp van speciaal daartoe geplaatste borstels.

In de tennishal mag enkel water genuttigd worden en andere dranken in verpakking met schroefdop. Het gebruik van etenswaren in de hal is verboden.

Na het gebruik van de binnenterreinen worden de pleinen geborsteld met de borstels/sleepnetten aanwezig op elk terrein. Het borstelen wordt uitgevoerd door het vormen van een cirkelvormige beweging gericht naar het midden van het terrein.

Het bestuur kan ten allen tijde het gebruik van de hal voorbehouden voor clubactiviteiten of andere activiteiten door haar toegestaan.

 

4. Gebruik van de buitenterreinen

De tennisterreinen mogen enkel worden betreden met pantoffels met fijn profiel.

Afval wordt steeds gedeponeerd in de afvalbakken welke op de terreinen en het terras zijn opgesteld.

Bij droog weer maken de spelers vóór aanvang van elke wedstrijd gebruik van de handsproeiinstallatie voor de bevochtiging van het terrein.

Na regen mogen de terreinen enkel worden gebruikt wanneer de ondergrond voldoende hard is, in geen geval mogen de buitenterreinen worden gebruikt wanneer de ondergrond zacht is wegens aanwezigheid van water.

Na afloop van elke wedstrijd vegen de beide spelers het terrein met de borstels/sleepneten welke op elk terrein voorhanden zijn. Het vegen van de terreinen geschiedt steeds in cirkelvormige richting. Het sleepnet/borstel wordt terug gehangen op de daartoe aangeduide plaats.

Na afloop van de wedstrijd en vooraleer de gebouwen te betreden dient het schoeisel gereinigd te worden door gebruik te maken van de borstels, geplaatst ter hoogte van de ingangen.

De spelers die ’s avonds het laatst gebruik maken van de buitenverlichting melden het einde van hun wedstrijd aan de verantwoordelijke van het cafetaria die zal instaan voor het doven van de lichten.

Het bestuur kan ten allen tijde bepaalde terreinen voorbehouden voor clubactiviteiten, competitie of onderhoud.

 

5. Trainingen

Trainingslessen op de terreinen van de club mogen enkel georganiseerd worden mits toelating van het bestuur.  Op de clubinstallaties van KTCM kan enkel tennisles worden gegeven door personen die beschikken over een VTV-diploma.

 

6. Gebruik van het sanitair

Na gebruik van de buitenterreinen mogen de kleedkamers enkel worden betreden zonder tennispantoffels. Elke speler wordt geacht eventueel afval te deponeren in de afvalbakken.

Het clubhuis, de kleedkamers en de sanitaire installaties dienen met de nodige aandacht voor orde en zuiverheid gebruikt te worden.

Bij het gebruik van de douche wordt elke gebruiker geacht zich volledig in de doucheruimte af te drogen.

 

7. Gebruik parking

Bij het oprijden van de parking op onze club kan de wagen zowel links (kant terreinen 1-2) als rechts (kant bomen) geparkeerd worden.

Het bestuur dringt erop aan de wagen NIET te parkeren op de "middenstrook", d.w.z. de zone tussen de vermelde parkeerruimtes.

 

8. Bestuur

Alle suggesties of problemen worden door de leden gesignaleerd via deponering van een geschreven en ondertekend bericht in de brievenbus in de cafetaria of via e-mail op een van de adressen voorzien op de informatiefolder van de club en op de website.

 

9. Meldpunt grensoverschrijdend gedrag:

Patsy Janssen  janssen.patsy@belgacom.net

Meer info: https://www.tennisvlaanderen.be/grensoverschrijdend-gedrag

 

Het bestuur

 

zo, 06/30/2019 - 22:59